Brak produktów w koszyku.

Return to shop

Roundup 360 plus, randap – 1 litr

ROUNDUP 360 Plus, randap – 1 litr Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

ROUNDUP 360 Plus, randap – 1 litr Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: glifosat związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej – 360 g/l (28,77%). Opis: Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Efekt widoczny już w ciągu: 7-10 dni od zabiegu Zamieranie roślin widoczne po około 3 tygodniach Zastosowanie: W celu zniszczenia chwastów i zbędnej roślinności rosnącej przy fundamentach budynków, wokół domów, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, między płytami chodników, na terenie obejścia i dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami ozdobnymi. Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, koniczyna polna, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, przymiotno kanadyjskie, rumianek pospolity, wiechlina roczna. Chwasty odporne: skrzyp polny. W ogrodach silnie zachwaszczonych perzem właściwym, podagrycznikiem pospolitym, pokrzywą zwyczajną oraz innymi chwastami uciążliwymi środek stosuje się przed rozpoczęciem uprawy. Poradnik: Roundup jest herbicydem nieselktywnym. W przypadku dostania się środka na części zielone roślin uprawnych następuje ich uszkodzenie, a nawet ich zniszczenie. Dlatego szczególnie ważne jest prawidłowe przeprowadzenie opryskiwania, tzn. w dzień bezwietrzny i z zastosowaniem osłon zapobiegających zwiewaniu rozpylonej cieczy użytkowej na rośliny uprawne rosnące w pobliżu. Środka nie stosować: przed wschodami chwastów, − na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, − na rośliny mokre, − przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 3 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu). − podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej. 2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Środki ochrony mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o Środkach Ochrony Roślin z 8 marca 2013 r. Uwaga: Środka ochrony roślin Roundup nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę